EFS Norrbotten – Arbetsgivare – Arbetstagare

Allmänna åligganden

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska visa varandra respekt, lojalitet och förtroende. Arbetstagaren ska ta tillvara och främja arbetsgivarens intresse. Diskretion ska iakttagas såväl inåt som utåt i föreningens angelägenheter.

Ingen arbetstagare får utföra arbete eller bedriva ekonomisk verksamhet för en arbetsgivare eller i egen regi som konkurrerar med den arbetsgivare där arbetstagaren är anställd. Ingen arbetstagare får heller åta sig uppdrag eller bedriva verksamhet som kan inverka negativt på arbetstagarens arbete i tjänsten. Om en arbetstagare avser att åta sig ett uppdrag eller en bisyssla av mera omfattande slag bör arbetstagaren därför först samråda med arbetsgivaren.

Arbetstagaren har rätt att inneha statliga, kommunala eller fackliga förtroendeuppdrag eller förtroendeuppdrag inom det egna samfundet.

Arbetsgivaren ska i omedelbar anslutning till det att anställningsavtal träffats, skriftligen för arbetstagaren klargöra anställningens villkor i enlighet med reglerna i LAS.

Arbetsmiljö

EFS Norrbotten verkar aktivt för att de anställda ska ha en god arbetsmiljö såväl fysiskt som psykosocialt. Frågan om arbetsmiljö hålls aktuell för alla anställda samt arbetsledare i distriktet.

Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan 2016 rev

Checklista översyn av arbetsmiljön 2016

Jämställdhet

EFS Norrbotten verkar aktivt för att de anställdas arbetsförhållanden lämpar sig för både kvinnor och män. Frågan om jämställdhet hålls aktuell för alla anställda samt arbetsledare i distriktet.

Jämställdhetsplan med handlingsplan 2015-2017

Våld och hot, mobbning och trakasserier

EFS Norrbotten har utarbetat en handlingsplan vid våld och hot samt en mot mobbning och trakasserier.

Handlingsplan vid våld och hot

Handlingsplan mot mobbing och trakasserier

Uppsägning från arbetstagarens sida

Arbetstagare anställd från och med 2001-01-01 ska tillämpa uppsägningstiderna i LAS (en månad) om inte annat följer av det enskilda anställningsavtalet.

Arbetstagare anställd före 2001-01-01, som fyllt 30 år har uppsägningstid på 3 månader.

Uppsägning från arbetsgivarens sida

Uppsägningstider enligt § 11 LAS:

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av:

• två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,

• tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,

• fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,

• fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år,

• sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

För mer information kring § 10 Uppsägning se kollektivavtalet i sin helhet här

Information

Alla anställda är delaktiga i att sprida information om distriktets verksamhet och att vidareförmedla föreningars aktiviteter som kan vara av intresse för övriga distriktet.

E-post

Alla anställda har en e-postadress efter principen fornamn.efternamn@efsnorrbotten.nu och alla anställda förutsätts använda den. Viktig information skickas till denna e-postadress och vi komunicerar även utåt att alla våra anställda har en EFS e-post. Anställda som har annan e-postadress måste också läsa sin EFS e-post.  Den kan läsas via web-mail (mail.efsnorrbotten.nu) eller via e-postprogram. Den som behöver teknisk hjälp kontaktar distriktsexpeditionen på telefon 0920-26 49 90.

Medarbetarsamtal

Arbetsledaren uppmuntras att årligen ha ett medarbetarsamtal med den anställde. Förslag på frågor/samtalsämnen finns i dokumentet nedan. Om arbetsledare och den anställde så önskar kan underlaget för individuella lönekriterier gås igenom. Distriktsföreståndaren har årligen ett utvecklingssamtal med den anställde.

Förslag medarbetarsamtal

Arbetsledare

Den krets/förening där den anstllde tjänstgör skall utse en personlig arbetsledare. Denne bör vara ledamot i kretsrådet/styrelsen. I vissa fall kan annan person utses.

PM för arbetsledare 2016

Rutiner för arbetsledare och anställda inom EFS Norrbotten 2016

Arbetsbeskrivning

Nedanstående dokument är till hjälp vid utformandet av arbetsbeskrivningen.

Arbetsordning för arbetsbeskrivning