EFS riktlinjer utifrån spridningen av Covid-19

EFS uppdaterade rekommendationer utifrån Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer. 

Regeringen har infört begränsning av allmänna sammankomster till 8 personer (Förordning 2020:114). Undantag görs i lagtexten för sittande publik, se länk nedan. Detta undantag är för närvarande inte aktuellt då regionerna bejakat begränsningen vid sittande sammankomster till 8 personer. Regeringen har dessutom uppmanat alla att även privat efterleva 8-begränsningen. Undantaget är begravningar där begränsningen är 20 personer. I 8-begränsningen ingår inte medverkande, såsom präst och musiker.

EFS vill därför fortsätta att uppmana våra kyrkor och föreningar att inte ställa in utan ställa om – även om det innebär att bara åtta personer kan närvara.
Dessutom så vi vill uppmuntra till familjeandakter, hemgrupper (i första hand digitalt om fler än 8 personer) och att besöka kyrkan / missionsföreningen för samtal, ljuständning och enskild bön. Detta är en tid där såväl kreativitet som vishet behövs. EFS vill betona behovet av att hitta sätt att vara kyrka i den tid vi lever i nu.
 
I detta vill vi uppmuntra alla att finnas till för våra medmänniskor, till tröst, uppmuntran och evangeliets vittnesbörd. Tydliga kontaktuppgifter både på hemsida och informationstavlor så att människor kan komma i kontakt med kyrkan behövs. Håll kyrkorummet öppet och håll gärna samlingar i det mindre formatet och inbjud till enskild kommunion.
 
För de regioner som eventuellt kommer att lätta på  8-regeln – vill vi uppmana att genomföra gudstjänster med då aktuellt deltagartak enligt lag och utifrån lokalens förutsättningar/som tidigare). Oavsett antal deltagare uppmanar vi till följande:
 • Extra försiktighet vid in och utpassering – all trängsel måste alltid undvikas
 • Ställa in kyrkfika och allt social umgänge inför och efter gudstjänsten
 • Fira nattvard på ett säkert sätt – tex måste all rörelse i lokalen begränsa till ett absolut minimum
 • Vara extra lyhörd mot regionala direktiv och bestämmelser samt den allmänna stämningen i samhället 
Länkar
 • All information samt även alla regionala restriktioner finns under krisinfo.
 • Regeringens promemoria (2020:114) som gäller som lag from 20-1124 med den nya 8-regeln finns att läsa i sin helhet här.
 • Vi vill hänvisa till biskopsmötets uttalande 20-11-16 här.
 

 

OBS. Ovanstående 8-regel sätter följande ur spel:

Kyrkorna får från 1 november samla upp till 300 personer under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Att deltagarna sitter på anvisade platser.

Det finns behov av att markera lediga platser och/eller använda numrerade platser. Det ska vara tydligt markerat vilka platser som inte får användas. Mötesvärdarnas funktion blir därmed extra viktig. Eventuellt behöver deltagarna följas till anvisade platser.

Under gudstjänsten behöver särskilt riskfyllda moment tänkas igenom. Detta gäller exempelvis nattvard, förbön samt in- och utpassage till kyrkan. Vid sådana moment behövs tydliga instruktioner så att trängsel inte uppstår. Handpåläggning vid förbön bör undvikas i alla situationer utom mellan personer i samma sällskap. 

Att deltagarna sitter med 1 meter mellan varandra.

Med undantag för personer i samma sällskap. Antal sittplatser och kyrkorummets storlek skapar även här begränsningar. Det krävs minst en meters avstånd mellan besökare, där ett sällskap kan utgöra ett kluster. Eventuellt kan antal stolar behöva glesas ut och kyrkbänkar, om möjligt, dras isär. Återigen – mötesvärdarna kan här ha en viktig uppgift i att hänvisa folk till sittplatserna.

Att deltagarna i första hand sitter ner.

Vid de moment i kyrkan där församlingen vanligtvis står upp krävs extra riskanalys. Om moment i gudstjänsten ska genomföras stående krävs det att samtliga står kvar på sina platser så att närkontakt undviks. Vid exempelvis nattvard behövs tydliga instruktioner kring hur utdelandet går till så att avståndet mellan personer upprätthålls under hela mässan.

Lokala restriktioner kan förekomma.

EFS uppmuntrar fortsättningsvis alla att följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger samt eventuella särskilda lokala restriktioner som ges.

Utöver det har Folkhälsomyndigheten gjort justeringar beträffande riskgrupper. EFS vill uppmuntra lokala föreningar att tänka igenom möjligheten för äldre personer att åter engagera sig i gudstjänster och övrig verksamhet. Detta görs i samråd med den enskilde personen samt ansvarig i föreningen. Uppgifter behöver anpassas så att riktlinjer kan följas.

Allmänna råd vid alla sammanhang där människor träffas

 • Gå hem och stanna hemma vid symtom
 • Håll avstånd
 • Sköt handhygienen noga
 • Undvik att peta i ansiktet
 • Hosta/nys i armvecket

Gudstjänstfirande

Trots tuffa omständigheter vill EFS betona vikten av att våra kyrkor i största möjliga mån fortsätter hålla öppet, inte minst för att fira gudstjänst. Det kan med hänsyn till de nya restriktionerna vara nödvändigt att ha fler gudstjänster eller att ändra gudstjänstformen så att man inte riskerar att bli en för stor grupp i förhållande till lokalens storlek eller de regler som finns. Se även över möjligheten att hålla er kyrka öppen på dagtid, så att den kan få vara en fristad. Särskild information om rutiner, nattvardsfirande och diakonalt arbete har gått ut till EFS-föreningar, anställda och förtroendevalda.

Körverksamhet

Vi uppmuntrar all körverksamhet som kan genomföras på ett säkert sätt att komma igång  igen om det under våren gjorts ett uppehåll. Folkhälsomyndigheten ger tydliga och goda råd för genomförande, titta gärna mer på det här

Mall för riskbedömning

Det finns en mall för riskbedömning på MSB:s hemsida, som ska fyllas i om ni väljer att fortsätta med aktiviteter. Spara denna. Den ger vägledning i vad som behöver tänkas igenom vid genomförandet av sammankomst, till exempel:

 • Lokalens förutsättningar.
 • Möjlighet till att möblera om för att skapa trygga avstånd
 • Vilken målgrupp som bjuds in.

Webbsända gudstjänster och andakter

EFS sänder en webbsänd gudstjänst varje söndag på efsplay.nu.

Vad vi vill fokusera på nu? 

EFS vill vara ett föredöme i att hålla kontakt med våra medlemmar och medmänniskor. I denna situation är det viktigt att vi bryr oss om och hjälper varandra. Vi uppmanar er till att kolla av hur medlemmarna i era föreningar mår och om de behöver hjälp med något. 

Vi tror att det är viktigt att ni som är präster och diakoner bär ämbetskläder i vardagen för att visa på kyrkans närvaro. 

Förslag på åtgärder

*Finns det frivilliga som kan hjälpa till nu? Ordna en volontärpool. 

*Går det att genomföra verksamhet även för riskgrupper, välkomnar vi detta. 

*Skapa gärna en struktur när det gäller bön, själavård och stödsamtal.

*Själavård via telefon. Erbjud fasta telefontider för människor att höra av sig med sin oro.

*Ett enda telefonsamtal för att stämma av läget, eller en matkasse hemlevererad, kan vara guld värt.

*Det finns mindre samlingar som till exempel kör, ungdomsgrupp, med mera. Vi råder respektive förening, att på ett kreativt sätt med hänsyn till läget, upprätthålla verksamheten.

Bön

EFS vill betona vikten av att be tillsammans för det som nu sker. Som en följd av det har varje region/distrikt fått varsin bönedag för den uppkomna situationen:

*Norrbotten ansvarar för måndag

*Mittsverige tisdag 

*EFS Syd onsdag 

*EFS Väst torsdag

*EFS Sydöst fredag

*Mittnorrland lördag

*Västerbotten söndag

Varje regional missionsledare/distriktsföreståndare ansvarar för att detta genomförs. 

Samarbetskyrkan

I våra samarbetskyrkor vill vi uppmana styrelserna att ha kontakt med Svenska kyrkan. Se till att bli involverade i hur beslut tas, liksom att framföra egna förslag på åtgärder för ert sammanhang.  

Tips på länkar

https://www.krisinformation.se/corona
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se
https://www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset/ 

Övriga frågor / kontakt 

Vid övriga frågor hänvisar vi i första hand till din regionala missionsledare/distriktsföreståndare.

Avslutande ord 

Genom oss sträcker Gud ut sina händer till en behövande värld. Herren är med oss alla. 

Vi följer den rådande utvecklingen noggrant. Sidan uppdateras löpande.

EFS