Vad vi tror på

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse. Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet – det glada budskapet om Jesus! Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör.

Riktningen uppkom genom kyrkans förnyelse under reformationen på 1500-talet, där en av förgrundsgestalterna var den tyske teologen Martin Luther. Som en rörelse inom Svenska kyrkan delar vi dess bekännelseskrifter. EFS uppstod i den andliga väckelsen i Sverige under 1800-talet.

Guds räddningsplan

Bibeln är Guds ord till människan och är grunden för den kristna tron. Vi lär genom den känna det viktigaste i Guds vilja, och framförallt evangeliets gåva.

Människan är skapad av Gud till hans avbild men vi är skilda från honom genom synden. Vi är inte längre vända mot Gud och kan därför inte göra det goda så som Gud hade tänkt. Vi bryter mot Guds goda vilja på många sätt. Trots att detta skiljer oss från Gud älskar han oss!

Människan är skapad av Gud till hans avbild men vi är skilda från honom genom synden. Genom sin död på korset tar Jesus på sig vår synd.

Genom sin död på korset tar Jesus på sig vår synd. För hans skull kan vi få förlåtelse och rätten att bli Guds barn trots skadan synden gjort. Denna gåva får vi genom att vi knyts till Jesus genom dopet och genom den tro som Guds Ande skapar i oss. Så får vi, trots att vi på olika sätt är bundna av synden, döden och ondskan, genom Jesu uppståndelse och seger på nytt leva vända mot Gud och ha del i hans eviga liv.

Tro i vardagen

Det kristna livet innebär att öva sig att lita på Guds förlåtelse, vilja leva som en efterföljare till Jesus och med Guds Andes hjälp vara ett vittne för Jesus i ord och handling.

Detta kan ske när vi tar emot budskapet om Jesus Kristus i förkunnelse, undervisning och samtal, i nattvarden och gemenskapen med dem som tillhör honom.

Det kristna livet innebär att öva sig att lita på Guds förlåtelse, vilja leva som en efterföljare till Jesus och med Guds Andes hjälp vara ett vittne för Jesus i ord och handling.

Vi tror att det är genom tron på Gud och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med honom.

Detta betonar EFS

Vad är det EFS vill se hända? Vad vill vi betona? Fem saker återkommer när vi formulerar detta. Vi har inget monopol på dessa, utan delar dem med många andra, både i Svenska kyrkan och i andra kristna samfund. Men de fem betoningarna ger tillsammans EFS en viss ”smak” eller karaktär.

1. Personlig tro på Jesus Kristus

I detta ligger en betoning på omvändelse, det vill säga att medvetet säga ja till det Jesus gjort för oss genom vända sig bort från det som är fel i ens liv, ta emot förlåtelse för sin synd och bestämma sig för att följa Guds vilja. Tron på Jesus och hans försoning mellan Gud och människan är livsviktig och nödvändig för alla människor, och är livsnerven i det EFS vill och är.

2. Fördjupning i bibel, bön och samtal

Utifrån EFS historia och teologiska grundsyn är läsning och tillämpning av Bibeln grunden för arbetet. I en tid när bibelkunskap och bibelläsning minskar behöver bibelanvändningen och reflektionen kring Bibelordet och dess konsekvenser för dagens frågor stärkas. Den andliga fördjupningen och förnyelsen både hos enskilda och i gemenskaper är en av de avgörande förutsättningarna för EFS framtid och uppdrag. EFS vill inbjuda till kristna gemenskaper där evangeliet och livet möts, uppmuntra till trosfördjupande erfarenhetsutbyte och arbeta för att stärka den enskildes inre liv och efterföljelse. Reflektion, bön och att dela erfarenheter som kristen med andra gör att tron fördjupas.

3. Mission både lokalt och globalt

Mission är benämningen på den kristna kyrkans uppgift. Vi kan göra insatser både där vi bor och lever och i andra länder. Det är naturligt att leva ut sin tro i vardagen, i samhället och i världen.

4. Alla kristna har del i kyrkans uppdrag

EFS är till sitt ursprung och väsen en rörelse som bygger på den enskildes inflytande, engagemang och ansvarstagande. Vi betonar att hela gudsfolket har ansvar för kyrkans missionsuppdrag. Inte bara anställda, eller sådana med särskilt märkbara gåvor, utan var och en som tror på Kristus har rätt och ansvar att delta i missionsarbetet, med både ord och handlingar.

5. Organisation och mötesplatser för detta

Det vill säga sådant som EFS föreningsstruktur, distrikt- och rikskanslier, de olika sammanhang, de arrangemang och de lokaler där människor kan få möta evangeliet om Jesus. Det kan till exempel handla om läger, konferenser, gudstjänster, samtalsgrupper, barn- och ungdomsgrupper, hembesöksgrupper eller körer. Det kan ske vid köksbord, skrivbord, skolbänkar, cafébord eller altarbord – och så vidare!

Se mer om ämnet i EFS play