Holistisk mission

EFS internationella mission är holistisk, det vill säga den bygger på en helhetssyn på evangeliet och människan. EFS internationella mission har tre prioriterade områden; evangelisation, utbildning och diakoni.

EFS har del i Guds uppdrag till den världsvida kyrkan att gå ut med hela evangeliet till hela människan i hela världen. Det är en helhetssyn på missionsuppdraget som utgår från att kristen tro föder solidaritet med vår omvärld och som innebär att evangelisation och diakoni inom och utom Sverige är bärande delar i den lokala församlingens verksamhet. 

Evangelisation

Mission handlar om att nå vidare med evangeliet så att människor med annan tro och folkgrupper som inte hört eller tagit emot evangeliet om Jesus Kristus ska få möjlighet att göra det. Jesus sänder sina lärjungar och vi får vara med och bära det uppdraget vidare. EFS arbetar därför bland annat med evangelisation, församlingsutveckling och mediamission.

Utbildning

För att missionsarbetet ska ha en stabil grund behövs utbildning med en helhetssyn på människan. Utbildning inom till exempel teologi, ledarskap samt hälso- och sjukvård har till syfte att tjäna hela människan och bidra till en positiv samhällsutveckling. EFS arbete innefattar både stöd till akademiska institutioner och yrkesutbildning samt kortare fortbildningskurser och seminarier.

Diakoni

Jesus sänder oss ut i tjänst som ett praktiskt uttryck för Guds kärlek och omsorg om alla människor. Vid skolor, sjukhus och i andra diakonala verksamheter får människor möta evangeliet i både ord och handling. EFS arbetar bland annat med hälso- och sjukvård, barns och kvinnors rättigheter och katastrofinsatser.

Relationer som arbetssätt

EFS internationella mission bedrivs i samarbete med lokala kyrkor och organisationer i östra Afrika, Mellanöstern och centrala Indien. EFS tror på alla människors förmåga att själva bidra till förändring och själva fatta beslut om sina egna liv. EFS strävar därför  alltid efter att beslut och inriktning på verksamhet i så hög grad som möjligt tas lokalt. All verksamhet som EFS stödjer ägs och bedrivs av lokal kyrkor och organisationer. EFS ger stöd till verksamhet utifrån en ansökan från och i samråd med systerkyrkorna och samarbetsorganisationerna.

Relationer och ömsesidigt utbyte är viktigt. Vi tror att EFS både har något att bidra med och mycket att lära av våra systerkyrkor. EFS internationella mission präglas av både väletablerade relationer och nya pionjära insatser, inte minst bland kristna som förföljs för sin tro och på platser med få kristna.