CAPNI

Christian Aid Program Nohadra Iraq (CAPNI) är en irakisk bistånds­orga­ni­sation som har sitt huvudkontor i Dohuk i det kurdiska självstyret i norra Irak.

CAPNI arbetar både med utvecklingsarbete och humani­tärt arbete, med fokus på internflyktingar, fram­för­allt kristna och yazidier. CAPNI har en omfat­tande verksamhet som inkluderar bland annat mobila kliniker, utbildning i barns rättigheter, yrkes­ut­bild­ning, påverkansarbete för att främja minoriteters rättigheter och humanitärt arbete.

På CAPNI finns tre möjliga praktikplatser på olika avdelningar på CAPNI:s huvudkontor:

  • En praktikplats är på programavdelningen. Uppgifterna där kommer framförallt att vara att bistå personalen i arbetet med att skriva ansökningar och rapporter och andra dokument.
  • En praktikplats är på ekonomiavdelningen. Där kommer praktikanten vara en del i arbetslaget på ekonomiavdelningen och bistå de anställda i utvecklingen av ekonomihanteringen på CAPNI. Uppgifter kommer bland annat vara att hjälpa till att förbereda olika ekonomiska rapporter och andra dokument, och en del administrativa uppgifter kopplade till ekonomihanteringen.
  • En praktikplats är kopplad till CAPNI:s humanitära verksamhet. Uppgifterna där kommer att inne­fatta att delta i insamlandet av data från fältet för att följa upp verksamheten och skapa en databank samt att vara med i arbetet med distribution av olika typer av material på fältet, både i förberedelsearbetet och genomförandet.

Som praktikant kommer du också få besöka olika delar av CAPNI:s verk­sam­het.