Motioner till EFS årsmöte den 6–10 maj

Motion lämnas fyra månader före årsmötet till EFS styrelse senast den 10 januari 2024. Styrelsens yttrande ska göras tillgängligt senast fyra veckor före årsmötet i EFS huvudorgan.

Styrelsen avge yttrande över varje motion. Rätt att väcka motion tillkommer:

  • Revisorerna
  • Ansluten EFS-förening eller EFS-grupp
  • Varje medlem i EFS

Formerna för medlemskap i EFS är:
3.2.1 Fysisk person med medlemskap i ansluten EFS-förening, EFS-grupp eller annan förening enligt § 3.1.1, som är inrapporterad till EFS.
3.2.2 Fysisk persons enskilda medlemskap i EFS riks- eller distriktsorganisation.

Motion inlämnas till:
EFS styrelse, EFS kansli, Box 23001, 750 23 Uppsala
e-post: hanna.dijkstra@efs.nu EFS stadgar finns på www.efs.nu