Pressrelease 2019-12-23

Pressmeddelande från EFS angående Luleå stifts domkapitels beslut att förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, med hänvisning till 31 kap. 12 § i Kyrkoordningen, per 19 december 2019.

EFS har med bestörtning tagit del av domkapitlets beslut att ”avkraga” en präst vigd för tjänst inom EFS utifrån vad denna påstås ha sagt i sin konfirmationsundervisning. Då vi värnar relationen till Svenska kyrkan, vår inomkyrklighet, vår gemensamma evangelisk-lutherska bekännelse och i slutänden den allmänna kristna bekännelsen har vi ett behov av att ifrågasätta på vilka grunder detta skett.

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka med en tydlig bekännelsegrund för tro och liv, vilket uttrycks i Kyrkoordningens portalparagraf om kyrkans tro, bekännelse och lära (1 kap. 1 §).Domkapitlet i Luleå stift grundar sitt beslut om ”avkragning” på två förhållanden. Prästen i fråga anses ha undervisat om hbtq-frågor och samkönade relationer på ett sådant sätt att det skuldbelagt ”personer med annan sexuell läggning än den heterosexuella” samt hävdat att ”människan är skapad till Guds avbild” och i samband med detta förnekat evolutionsläran (citat ur domkapitlets beslut).I sitt resonemang kring beslutet återkommer påståendet att Svenska kyrkan inte är en åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap, och att det därför finns utrymme för teologiska tolkningar, diskussioner och ifrågasättanden inom kyrkan.

En delad eller dubbel äktenskapssyn har beslutats av kyrkomötet och bejakats av Svenska kyrkan

Sedan beslut i kyrkomötet 2005 och 2009 tillämpar Svenska kyrkan en dubbel syn på äktenskapet som tillsammans med en traditionell tolkning av äktenskapet som ett förbund förbehållet man och kvinna också ger utrymme för samkönade vigslar. Detta har vid flera tillfällen bekräftats och anses både giltigt och nödvändigt, eftersom kyrkan till sitt väsen är en trosgemenskap och inte en åsiktsgemenskap. Om – så som det verkar av domkapitlets i Luleå beslut – det ena av dessa synsätt anses kränkande ställs kyrkans praxis utifrån denna dubbla syn på sin spets. Och om kravet är att alltid och i all undervisning ge uttryck för båda dessa synsätt uppstår onekligen en svårhanterlig situation som dessutom ställer krav på företrädare för båda synsätten.

Kerstin Oderhem, EFS Missionsföreståndare kommenterar:

– Om förutsättningarna för hur vi får undervisa kring äktenskapet de facto har förändrat sedan 2009 års beslut, så måste det i så fall tydligt motiveras och kommuniceras av kyrkans ledning.

Skapelselära och evolutionsteori

Frågan om Svenska kyrkans syn på evolutionsteorin är av olika anledningar knepig, men hur som helst är det knappast möjligt att – såsom domkapitlet gör – knyta detta till kyrkans bekännelse. Att med hänvisning till ”Svenska kyrkans vetenskapssyn gällande evolutionsteorin” (citat från beslutet) påstå att en präst som sagt att Gud har skapat människan till sin avbild avvikit från kyrkans tro, bekännelse och lära förefaller minst sagt underligt.

Oroande utveckling

Svenska kyrkan har gjort sig känd för att rymma en stor bredd av fromhetstraditioner och bibeltolkningsmodeller. Dessa stora rikedomar och resursmöjligheter riskerar att gå förlorade när man sänder signaler om att aktivt inskränka detta utrymme. Detta är oroväckande och förändrar i grunden ett stort antal prästers och diakoners förutsättningar att utöva sina ämbeten, om man som domkapitlet menar att deras undervisning ”utgör ett salighetshinder” (citat ur beslutet).Är detta verkligen kyrkans avsikt eller är det så att domkapitlet i Luleå stift har missbedömt situationen, i bästa fall utifrån en pastoral omsorg om sina konfirmander? Ärendet kommer att överklagas, och vi förutsätter att beslutet därmed kommer att ändras. Om så inte blir fallet, riskerar det att påverka relationen mellan Svenska kyrkan och EFS.


För vidare information i detta ärende samt bokning av intervjuer kontakta Johan Ericson, kommunikationschef EFS.
johan.ericson@efs.nu
072-1580220                    

För frågor om  den juridiska processen kontakta Andreas Stenkar Karlgren, advokat på Grönvall & Partners.
andreas.karlgren@gronvallpartners.se
0418-16865

För att begära ut domkapitlets beslut kontakta Maria Berg, administratör Luleå stift.
maria.berg@svenskakyrkan.se
0920-26 47 02Luleå stifts pressrelease samt FAQ dokument kan laddas ner på: https://www.svenskakyrkan.se/pressmeddelande/prast-frantas-ratten-att-utova-vigningstjansten?publisherId=1989390&releaseId=3267545&webid=500262