Naturlig församlingsutveckling

Naturlig församlingsutveckling (NFU) är ett enkätbaserat verktyg som utgår från den lokala församlingens egen situation och hjälper den att skapa de allra bästa förutsättningar för tillväxt.

Med hjälp av en undersökning får man en bild av den specifika församlingens styrkor och svagheter.

De åtta områden man undersöker är:

• Delegerande ledarskap
• Gåvobaserad verksamhet
• Hängiven andlighet
• Funktionella strukturer
• Inspirerande gudstjänster
• Livsnära smågrupper
• Kärleksfulla relationer
• Behovsorienterad evangelisation

Rent praktiskt går det till så att undersökningen ställer 91 frågor till ett representativt urval av de aktiva i församlingen. Utifrån dessa svar får man sedan fram församlingens unika profil. Profilen visar på vilka som är församlingens starka och svaga sidor.
NFU har nu vidareutvecklats som verktyg och ger både en breddning och fördjupning, samt redskap hur man konkret kan arbeta med sina utmaningar i församlingen. Till den församling/förening som vill använda NFU knyts en handledare som hjälper till i processen.