Om VoteIT

Om VoteIT

Vad är VoteIT?

VoteIT är ett system för digitala årsmöten utvecklat i Sverige enligt svensk föreningstradition och för att följa svenska lagar. Systemet har använts i tio år och är väl beprövat. Genom systemet kan man både få ett digitalt stöd och tex genomföra röstning och fastställa beslutsordningar på ett vanligt årsmöte där ombuden möts i samma fysiska lokal och ha ett helt digitalt textbaserat årsmöte.

Hur används VoteIT på EFS årsmöten?

EFS årsmöte kommer vara delvis textbaserat och använda VoteIT som system för det mötet. Det innebär att alla samtal, diskussioner, yrkanden och omröstningar sker i systemet VoteIT. I systemet har ombud och andra deltagare olika behörighet. Alla inlägg blir i form av text-inlägg i ett slutet forum på internet.

Även på hybridmöte (där ombud kan närvara både i ett fysiskt rum och via videokonferens) används VoteIT för omröstningar.

Vad är ett textbaserat årsmöte?

I ett textbaserat möte sker alla föredragningar, inlägg och omröstningar via text istället för tal. För att detta ska fungera behövs ett system som strukturerar rättigheter, dagordning, inlägg, förslag och omröstningar. EFS använder VoteIT som system.

I ett textbaserat årsmöte hanteras dagordningen utifrån en tidsplan när det fastställs under vilken period ett ärende diskuteras respektive beslutas om. 

Att använda VoteIT

Introduktion till VoteIT

I denna film får du en snabb översikt över hur systemet ser ut och hur du hittar rätt i ett möte i VoteIT. 

Logga in i VoteIT

I denna film får du en snabb genomgång av hur du loggar in i VoteIT

Vanliga frågor om VoteIT

Att komma igång med VoteIT

Använd inte denna – visas inte
När får jag tillgång till VoteIT?

Ombuden och ersättare får tillgång till VoteIT sju dagar före årsmötet för att hinna bekanta sig med systemet. Information går ut via mejl till den i ombudsregistreringen registrerade epost-adressen. Genom en årsmötesskola i systemet lär du dig enkelt att hantera systemets funktioner. Föredragningslista och årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i VoteIT samt på EFS hemsida.

Jag är inte ombud med vill vara med i årsmötet: hur gör jag?

Alla EFS medlemmar har yttranderätt vid EFS årsmöte. Personer som inte än är medlem är välkomna med som åhörare. 

För att delta i VoteIT utan att vara föranmäld gör du följande:

  • Gå till EFS.voteit.se i webläsaren
  • Logga in och skapa dig en användare (instruktion om hur du gör detta finns här!)
  • Leta upp årsmötet under dina möten eller klicka på länken till EFS årsmöte 2023 i högerspalten.
  • Om du vill få möjlighet att yttra dig kontaktar du ombud@efs.nu och begär att få yttranderätt i mötet. Mötesledningen granskar att du finns med i EFS medlemsregister och ger dig sedan rätt behörighet i systemet.

För att delta i hybridmöte kan du antingen vara på plats på årsmöteskonferensen eller logga in i VoteIT enligt ovan och där klicka på länken till videokonferensen för mötet.

Hur genomförs ett årsmöte i VoteIT?

Använd inte denna – visas inte
Hur kan jag ställa en fråga om årsmöteshandlingar?

Om du exempelvis har en fråga om årsredovisningen, så klickar du först på dagordningspunkten till vänster med den ekonomiska redovisningen. Sedan klickar du på ”Nytt inlägg” i diskussionsspalten, skriver din fråga och klickar på ”Spara”. Då kommer ditt inlägg att synas för alla, och ansvarig för respektive årsmöteshandling kommer sedan att svara på ditt inlägg.

Hur ser jag dagordningen i VoteIT?

Under dagordningen till vänster ser du alla punkter som kommer upp under mötet. Under fliken ”Pågående” ser du de dagordningspunkter som samtals eller röstas om just nu. Under ”Kommande” har du resterande dagordningspunkter och under ”Avslutad” har du de som är avklarade. Du kan alltid gå tillbaka för att se vilka beslut som har tagits.

Hur lägger jag förslag/yrkanden?

I förslagskolumnen finns möjligheten att lämna förslag. Tryck på ”Lägg till förslag” under spalten ”Förslag” för att bidra med ett eget förslag. Tryck på ”Spara”.

Hur samtalar och diskuterar jag?

I VoteIT kan du självklart samtala och diskutera årsmötes punkter. Det gör du genom att skriva inlägg i diskussionsfältet. Tryck på ”Nytt inlägg” under spalten ”Diskussion”. Skriv ned dina argument och tryck på ”Spara”. Vill du svara på ett tidigare inlägg klickar du på knappen ”Svara” under det inlägget. Då skickas en avisering till den som skrev det tidigare inlägget.

Hur röstar jag?

När det är dags för en omröstning dyker denna upp i den pågående punkten. Man kan också se att en omröstning har startats genom att gå in under ”omröstningar” i menyn till vänster. Här hittar du alla pågående omröstningar. Omröstningarna bygger på de förslag som lagts av mötets medlemmar, eller exempelvis valberedningens förslag. För att rösta, tryck på omröstningen och gör ditt val. 

Hur genomförs vanliga beslut med acklamation?

På ett digitalt årsmöte kan man inte använda acklamation på samma sätt som vid ett fysiskt årsmöte. I samband med att man beslutar om dagordningen beslutar man även om ett schema/tidsplan som årsmötet följer. I tidsplanen framgår det vid vilken tidpunkt mötet kommer gå till beslut i respektive fråga. Det innebär att om man önskar lägga ett förslag behöver man ha gjort det inom den angivna tidsramen.
Alla omröstningar, även de som i ett vanligt årsmöte görs med acklamation görs genom en votering i VoteIT.

Tekniska frågor

Använd inte denna – visas inte
Är hög medelålder eller dåliga datorkunskaper ett problem för att använda VoteIT?

VoteIT:s erfarenhet är att det sällan är de med hög medelålder som har problem med VoteIT, utan främst de som är ovana vid årsmöten överlag. Det tekniska är lättare än kontrapropositionsvoteringar. Vi vill dock ändå uppmuntra till att välja ombud som är något mer vana vid att hantera en dator, liksom har en dator eller har möjlighet att låna en. Det går också bra att använda VoteIT på surfplattan eller mobilen. För att delta i hybrid-delen av årsmötet på distans behövs tillgång till enhet med kamera och mikrofon.

Läs mer om tekniska krav på ombud och deltagande på denna sida!

Vi är två ombud i samma hushåll, måste vi ha varsin dator?

Varje ombud på årsmötet behöver ha en unik personlig e-postadress. För att delta i hybrid-delen av årsmötet behöver varje ombud tillgång till en egen dator/surfplatta/telefon med kamera och mikrofon under årsmötet.

Fungerar VoteIT för den som inte ser?

VoteIT fungerar enligt RFSL med skärmuppläsare. RFSL har användartestat systemet, men VoteIT garanterar dock inte att det fungerar för alla funktioner.

Vad säger EFS stadgar om ett digitalt årsmöte?

För att möjliggöra digitala årsmöten i framtiden, beslutade EFS styrelse 5-6 december 2020 att lägga till vägledande kommentarer till de stadgar som påverkar genomförandet av eventuella framtida digitala årsmöten. Nedan är berörda paragrafer med beslutad kommentar.

Använd inte denna – visas inte
§4.1 Tid och plats

Årsmöte hålls senast 30 juni på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse utfärdas av styrelsen genom meddelande i EFS huvudorgan senast åtta månader före årsmötet.

Kommentar: EFS styrelse kan besluta om årsmötet genomförs fysiskt, digitalt eller i en kombination av båda.

§4.3.4 Ombud

Ombud vid EFS årsmöte skall vara inrapporterad medlem försedd med fullmakt från årsmöte, protokollfört föreningsmöte eller styrelsesammanträde, där styrelsen medgetts rätt att utse ombud. Fullmakten skall vara utfärdad för viss namngiven person. Ersättare skall anges i den ordning de har rätt att inträda.

Kommentar: Fullmaktsgranskning kan genomföras via digital plattform.

§4.6.3 Rösträknare

Val av rösträknare.

Kommentar: Om digital plattform används kan val av rösträknare utgå, om funktionen finns inbyggd i plattformen.Kommentar: Eftersom VoteIt har ett inbyggt system för röstning och rösträkning, rekommenderar styrelsen att årsmötet väljer VoteIt som rösträknare.

§ 4.7 Beslut

Alla beslut, utom i fråga om stadgeändring, upplösning samt val av styrelseledamöter, fattas med enkel majoritet. Val av styrelseledamöter sker med relativ majoritet och görs med slutna sedlar. Vid lika röstetal i personval sker lottning.

Kommentar: Röstning kan ske digitalt vid EFS årsmöte om den plattform som används garanterar sluten omröstning.

Diskussionsspalten finner du i dagordningspunkten, längst ner på sidan. Det är den högra spalten.

Observera att det inte är möjligt att lägga förslag på årsmötets dagordningspunkter förrän årsmötet öppnar den 14 maj.