EFS Norrbotten – Arbetstid

Arbetstagare har förtroendearbetstid eller reglerad arbetstid.

Förtroendearbetstid

Den ordinarie arbetstiden utgörs av högst 250 arbetsdagar per år inklusive semesterdagar. Arbetstiden fördelas med utgångspunkt från fem arbetsdagar per vecka utslaget över året.

Arbetstagare som på grund av arbetets karaktär har att avgöra arbetstidens förläggning tillsammans med arbetsledaren ska tillämpa förtroendearbetstid. Präster, konsulenter och musiker anställda av EFS Norrbotten har förtroendearbetstid.

Arbetstidsberoende tillägg utgår inte vid förtroendearbetstid.

Arbetsgivare och arbetstagare bör minst varje kvartal stämma av att arbetstidsuttaget håller sig inom givna ramar. Om kravet på arbetsuppgifterna i förhållande till arbetstiden bedöms som onormal ska justering ske.

Tidrapport 2016 förtroendearbetstid Norrbotten

Lathund tidrapportering

Reglerad arbetstid

Administrativ personal anställd av EFS Norrbotten har reglerad arbetstid.

Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka.

Arbetstagare som har ordinarie arbetstid förlagd på vardagar, dock ej lördagar, ges en ledig arbetsdag att ta ut under det kalenderår nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.

Påsk-, midsommar-, jul- och nyårsafton samt dagen efter Kristi Himmelsfärds dag är arbetsfria dagar. Trettondagsafton, skärtorsdag, Valborgsmässoafton, dagen före Kristi Himmelsfärds dag och dagen före alla helgons dag är den ordinarie arbetstiden högst fyra timmar. Sådan dag får ordinarie arbetstid på kansliet inte förläggas efter kl. 13.00.

Övertid- mertid

Med övertidsarbete avses arbete som arbetstagaren har utfört utöver den dagliga arbetstid som gäller för arbetstagaren. Dessutom måste övertidsarbetet vara beordrat på förhand eller godkänts i efterhand. Som övertid räknas inte tid som går åt till nödvändigt förberedelse- och avslutningsarbete som normalt förekommer i arbetstagarens befattning.

Obekväm arbetstid (OB)

Med obekväm arbetstid avses den del av det ordinarie arbetstidsmåttet som förläggs på annan tid än mellan kl. 07.00 och kl. 18.00 under måndag – fredag. För obekväm arbetstid erhålls ob-tillägg.

Tidrapport 2016 reglerad arbetstid Norrbotten

Tidrapportering

Arbetstagare redovisar sin tid i excelfil Tidrapport som finns att ladda ner under rubrikerna Förtroendearbetstid och Reglerad arbetstid och ska skickas in till arbetsledaren samt löneadministrationen på EFS Riks senast den 6:e i månaden efter rapporterad månad. Ny tidrapport från år 2015 innehåller förändringar såsom att anställda med förtroendearbetstid rapporterar in arbetade dagar istället för timmar.

Efter lokal överenskommelse med Vision Ekumeniska får anställd rapportera max 12 timmar per dygn vid medverkan på läger.