EFS Norrbotten – Ledighet och frånvaro

Ledighet söks hos arbetsgivaren efter överenskommelse med arbetsledaren. Frånvaro meddelas arbetsgivare på distriktsexpeditionen 0920-26 49 90 och arbetsledare första frånvarodagen och skrivs även in i tidrapporten. All tjänstledighet, sjukdom eller VAB sker på 25, 50, 75 eller 100 %.

Semester

Semesterledighet erhålls under intjänandeåret som sammanfaller med semesteråret, vilket är löpande kalenderår. Kansliet skickar ut semesterspecifikationer två gånger årligen. Dessa ska fyllas i och skickas in till kansliet, oavsett om man planerar att ta ut semester eller ej.

Semesterns längd

Ålder             Förtroendearbetstid     Reglerad arbetstid

t.o.m 39 år               30 sem.dagar                              25 sem.dagar

40-49 år                   32 sem.dagar                              31 sem.dagar

fr.o.m. 50 år            33 sem.dagar                              32 sem.dagar

 

Sparad semester

Arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar får spara en eller flera av de semesterdagar som är över 20 till ett senare semesterår. Antalet sparade semesterdagar får inte sammanlagt överstiga 40. Sparade semesterdagar ska läggas ut inom fem år från det semesterår då den sparades. Först måste årets semesterdagar tas ut, därefter kan sparade semesterdagar läggas ut. För ej uttagna semesterdagar som inte sparats, eller som inte kan sparas på grund av 40-dagars gränsen, utges semesterersättning.

Föräldraledighet

Arbetstagare har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om arbetstagaren är föräldraledig med rätt till föräldrapenning. Detsamma gäller om arbetstagaren uppbär föräldrapenning i samband med mottagande av adoptivbarn eller fosterbarn för stadigvarande vård och barnet inte fyllt tio år. Rätt till föräldralön har arbetstagare som varit anställt hos arbetsgivaren under minst ett år i följd.

Ledighet utan lön

Ledighet utan lön (tjänstledighet) kan beviljas om arbetsgivaren bedömer att det kan ske utan olägenhet för verksamheten.

Ledighet med lön

Ledighet med lön (permission) beviljas i regel endast för del av arbetsdag. I särskilda fall kan dock ledighet beviljas även för en eller flera dagar, t ex vid hastigt påkommande sjukdom hos någon nära anhörig som bor hemma hos arbetstagaren eller vid någon nära anhörigs frånfälle.

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan som pdf

Sjukdom

Varje arbetstagare har rätt till sjuklön från arbetsgivaren under de fösta 14 kalenderdagarna i en sjukperiod. Sjuklön från och med 15:e kalenderdagen i sjukperioden utges enligt avtal. Avtalet har endast ett fåtal undantag. Första sjukdagen är karensdag.

Sjukanmälan

När en arbetstagare blir sjuk ska arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren och arbetsledaren om detta. Vidare ska arbetstagaren så snart det är möjligt meddela arbetsgivaren när arbetstagaren beräknar kunna återgå i arbete.

Om sjukperioden blir längre än 14 kalenderdagar gör arbetsgivaren anmälan til Försäkringskassan.

Försäkran

Arbetstagaren ska lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att arbetstagaren varit sjuk, uppgifter om i vilken omfattning arbetsförmågan varit nedsatt och under vilka dagar arbetstagaren skulle ha arbetat.

Läkarintyg

Om arbetstagaren är sjuk mer än sju dagar ska nedsättningen av arbetsförmågan styrkas av läkarintyg senast från och med den åttonde kalenderdagen.

Vård av barn (VAB)

Om arbetstagare stannar hemma på grund av vård av sjukt barn ska arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren och arbetsledaren om detta. Vidare ska arbetstagaren så snart det är möjligt meddela arbetsgivaren när arbetstagaren beräknar kunna återgå i arbete.