EFS rekommendationer angående Covid-19

Från den 12 januari gäller nya restriktioner kring Corona-pandemin. Detta är EFS och Salts rekommendationer för lokala sammanhang. Texten uppdateras löpande.

Sammanfattning av nuvarande restriktioner 

Regeringen har ytterligare skärpt rekommendationerna för att begränsa smittspridningen av Covid-19. För allmänna sammankomster gäller kortfattat följande:

 • *Om inte vaccinationsbevis används kan maximalt 50 personer samlas inomhus. 
 • *Om vaccinationsbevis används får upp till 500 personer samlas.
 • *Alla inomhusarrangemang, oavsett vaccinationsbevis eller inte, behöver säkerställa nedanstående:  
  • Deltagarna måste ha en anvisad sittplats. Vid gudstjänst finns dock undantag för att stå upp vid anvisad plats, till exempel under mässan. 
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst åtta personer. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta ska arrangören dela upp sällskapet. 
  • Sällskapet ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Denna och ovanstående åtgärder är dock inte nödvändiga om vaccinationsbevis används för samtliga personer på sammankomsten. 

Från den 12 januari gäller också att vid privata tillställningar i hyrda/allmänna lokaler får maximalt 20 personer delta. 

EFS och Salts uppmaning utifrån den nya lagen

EFS är med i Sveriges kristna råd där vi som kyrkor tillsammans resonerat om gemensamma förhållningssätt och avväganden vad gäller vaccinationsbevis. Utifrån det har EFS och Salt kommit fram till följande:

EFS och Salt uppmanar föreningar att inte införa användandet av vaccinationsbevis med tillhörande ID-kontroll som smittskyddsåtgärd vid gudstjänster  då det kan anses vara en inskränkning av religionsfriheten. EFS och Salt vill också värna och välkomna grupper av människor som inte kan eller bör identifiera sig, t ex papperslösa eller människor som lever under skyddad identitet.

EFS och Salt vet att det finns föreningar och samarbetskyrkor som avser att använda vaccinationsbevis i samband med gudstjänst. Vårt förslag är då att fira  två gudstjänster, en gudstjänst utan kontroll av vaccinationsbevis och en gudstjänst med kontroll av vaccinationsbevis. Det är viktigt att det lokala sammanhanget är tydlig i annonseringen av gudstjänsten vad som gäller. 

EFS och Salt uppmanar utifrån detta till följande

 • Att församlingar och föreningar undersöker sätt att säkerställa smittsäkra samlingar utan krav på uppvisat vaccinationsintyg.
 • De sammanhang som beslutar att använda sig av vaccinationsintyg uppmanas att också erbjuda andra mötesplatser där detta inte är nödvändigt.
 • Att föreningar fortsatt följer de rekommendationer och direktiv som finns samtidigt som man är kreativ i att erbjuda mötesplatser för olika typer av åldrar samt livssituationer. 
 • Att säkerställa att maximalt 20 personer deltar vid uthyrning för privata arrangemang, t ex dopkaffe eller begravningskaffe. Det är uthyrarens ansvar att denna restriktion efterlevs.  
 • Att inte ställa in utan ställa om – så att evangeliet fortsätter nå fram oavsett hur många som fysiskt kan delta i verksamheten!
 • Att fortsätta fira mässa! Rådgör gärna med din regionala missionsledare för att säkerställa hur nattvard kan firas på ett smittsäkert sätt. 

Att tänka på om vaccinationsintyg används

Vid användning av vaccinationsintyg krävs dokumenterade rutiner och korrekt handhavande enligt DIGGs rekommendationer. Se https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis/arrangorer.
Detta innebär för EFS och Salts verksamhet att exempelvis gudstjänstvärdar måste vara utbildade i att korrekt kunna granska och scanna vaccinationsintyg. Det behövs också utformas rutiner för hur man avvisar personer vid dörren. Mer information finns på DIGGs hemsida på länken ovan. 

Ovaccinerade deltagare och anställda i lokala föreningar

I vår verksamhet och närhet finns personer som inte är vaccinerade. EFS stämmer in i Folkhälsomyndighetens uppmaning att den som kan vaccineras bör vaccinera sig. Samtidigt kan det finnas många olika skäl till varför man inte blivit vaccinerad. 

Som kyrka och i vårt uppdrag att ge evangeliet till hela Guds skapelse vill vi värna om de minsta och erbjuda trygga miljöer. För att hitta ett bra sätt att förhålla oss till varandra inom föreningarna kan det behövas samtal kring hur ovaccinerade kan tjäna och delta i verksamheten.

Vi uppmuntrar dig som anställd och som inte är vaccinerad att samtala med din arbetsledare och regionala missionsledare om hur arbetsuppgifter kan utföras och missionsuppdraget förverkligas på ett så tryggt sätt som möjligt. Det kan efter samtal bli tal om förändrade arbetsuppgifter för den som är anställd och ovaccinerad. Den som är ovaccinerad bör också vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att själv bli smittad och för att undvika spridning av covid-19.

Barn- och ungdomsverksamhet

Salt och EFS vill under alla omständigheter värna om barns och ungdomars väl. Våra lokala ledare gör ett stort jobb med att anpassa verksamheten så långt det är möjligt, för att fortsätta ge unga möjligheter att växa i tro tillsammans. Detta är vi tacksamma för. En stor utmaning är att göra kloka avvägningar utifrån nuläget med covid-19. Vi ser att större arrangemang ökar risken för smittspridning, samtidigt som vi vill tro att vår verksamhet för barn och ungdomar främjar både psykisk, fysisk och andlig hälsa. 

Läger

Den 21 december meddelade regeringen på en presskonferens att läger inomhus tyvärr behöver ställas in, även för barn och unga. Denna avrådan gäller fortsatt. För EFS och Salt innebär det att vi med sorg behöver meddela att vi inte kan arrangera läger inomhus under denna period. 

Löpande verksamhet

Ordinarie verksamhet för barn och ungdomar bedöms kunna fortsätta, om åtgärder tas för att minska smittspridningen. För offentliga arrangemang för barn eller ungdomar gäller i övrigt de rekommendationer som beskrivits ovan.

Till alla barn- och ungdomsledare vill EFS och Salt hälsa att vi önskar stå tillsammans i dessa utmaningar. Vi ber för er och för våra barn och ungdomar. 

Vad gäller vid nattvardsfirande? 

Vid nattvard behövs tydliga instruktioner kring hur utdelandet går till så att avståndet mellan sällskap upprätthålls under hela mässan. Vi rekommenderar att celebranten tar brödet, doppar i vinet och placerar i kommunikantens hand.

Regionalt

Varje region/landsting har möjligheten att utifrån regional nivå av smittspridning eller andra förutsättningar skärpa de nationella riktlinjerna ytterligare. Därför uppmanar EFS varje sammanhang att noga studera riktlinjerna från sin region.

All information samt även alla regionala restriktioner finns på krisinformation.se.

Tips på länkar

Information från stat och region

www.krisinformation.se

www.1177.se

www.folkhalsomyndigheten.se 

Information från kyrkorna

www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset

www.svenskakyrkan.se/corona

Övriga frågor/kontakt

Vid övriga frågor hänvisar vi i första hand till din regionala missionsledare/distriktsföreståndare.

Avslutande ord

Genom oss sträcker Gud ut sina händer till en behövande värld. Herren är med oss alla. Vi fortsätter följa den rådande utvecklingen noggrant.