exempelsida två

Här är en ingress på sidan. Den är skriven i H4 – Heading 4

Växtkraft

Växtkraft är regionala inspirationsdagar med fokus på växande och fördjupning. Det handlar om att skapa förutsättningar för att hjälpa igång, ge inspiration och enkla redskap för det lokala sammanhanget att nå ut i sin samtid.

Upplägg

Under temat Älskad Rustad Sänd ges inspiration och redskap, men framför allt ett tillfälle att stanna till och lyssna in både Gud, samhället och den lokala gemenskapen. Når vi ut? Behöver kursen korrigeras något? Finns det verksamhet som har haft sin tid? Finns det nya öppna dörrar? Vad brinner vi för? Hur går vi vidare?

Växtkraft är helt enkelt en lärandegemenskap där ni får hjälp att söka Gud inför framtiden och formulera en vision. Här ges också tid för eget processarbete samt en andlig omsorg i form av förbön. Samlingarna återkommer en gång per termin under tre terminer (lördagar). Ett utarbetat Växtkraftmaterial finns att tillgå mellan träffarna som en hjälp att förankra processen lokalt.

Målgrupp

Växtkraft riktar sig till alla föreningar/församlingar oavsett storlek. En Växtkraftgrupp bär processarbetet. Det kan vara föreningens styrelse eller en vald Växtkraftgrupp bestående av minst fyra personer. Men ju fler desto bättre.

Kostnad

2500 kr per förening/församling för alla tre Växtkraftträffarna. Mat under träffarna tillkommer.

Kontakt: Ingrid Lundström, ingrid.lundstrom@efs.nu 073–83 30 887 eller respektive distrikt.

 

Sök Guds ansikte

– När törsten möter källan

Önskar er förening en helg i Guds närvaro?

Under EFS och Salts böneår 2014 uppmärksammades ett behov av ”bara vara”-tillfällen med Jesus i föreningarna. Detta behov vill vi bemöta genom Sök Guds ansikte-helger. I Kristus finns en inbjudan till att vara nära Fadern:

Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ef 2:13

Sök Guds ansikte vill vara en paus där vi får vara nära Gud och vila, men också öva oss i friheten och barnaskapet hos Gud genom tillbedjan, förbön och delande. Sök Guds ansikte-helger passar bra både tillsammans med Växtkraft eller Tillväxt- och nyplanteringsakademin eller som en fristående helg för böneretreat och tillbedjan (bön och lovsång). Vi lyssnar in Guds tilltal till föreningen tillsammans med det personliga anslaget.

 

– Tillvägagångssätt

  • Helgen förbereds i bön under tre veckor och uppföljningen sker genom ytterligare tre veckor i bön. Upplägget av detta bönearbete bestäms i det lokala sammanhanget. Detta kan till exempel ske i befintliga bönesamlingar, hemgrupper eller specifika bönesamlingar inför helgen.
  • Ett team på tre personer kommer som resurser till föreningen fredag till söndag, alternativt lördag till söndag, utifrån föreningens förutsättningar. Resurspersonerna har stått med i bön och lyssnande under tre veckor och utgör på det viset en oberoende bekräftande och uppmuntrande funktion för föreningen.
  • Upplägget är flexibelt utifrån föreningens behov och efterfrågan. Planering sker i samarbete mellan föreningen och resursteamet.
  • Helgen riktar sig till personer i alla åldrar, med fokus på ungdomar och vuxna.
  • Kostnaden för resurspersonerna är 3000 kronor + sociala avgifter och resa för tre personer, som förslagsvis täcks genom kollekt i söndagens avslutande gudstjänst.

– Upplägg

Helg tillsammans med Växtkraftlördag:

Fredag: kvällsmåltid och bön och lovsångssamling.
Lördag: Växtkraft och kvällsgudstjänst.
Söndag: avslutande gudstjänst med vittnesbörd från helgen.

Helg utan Växtkraftlördag:

Fredag och söndag som ovan.
Lördag: undervisningspass varvat med egen tid med Gud.

Välkommen att kontakta maria.smeds@efs.nu för bokning och mer information.

 

Naturlig församlingsutveckling

Naturlig församlingsutveckling (NFU) är ett enkätbaserat verktyg som utgår från den lokala församlingens egen situation och hjälper den att skapa de allra bästa förutsättningar för tillväxt. Med hjälp av en undersökning får man en bild av den specifika församlingens styrkor och svagheter.

De åtta områden man undersöker är:
• Delegerande ledarskap
• Gåvobaserad verksamhet
• Hängiven andlighet
• Funktionella strukturer
• Inspirerande gudstjänster
• Livsnära smågrupper
• Kärleksfulla relationer
• Behovsorienterad evangelisation

Rent praktiskt går det till så att undersökningen ställer 91 frågor till ett representativt urval av de aktiva i församlingen. Utifrån dessa svar får man sedan fram församlingens unika profil. Profilen visar på vilka som är församlingens starka och svaga sidor.
NFU har nu vidareutvecklats som verktyg och ger både en breddning och fördjupning, samt redskap hur man konkret kan arbeta med sina utmaningar i församlingen. Till den församling/förening som vill använda NFU knyts en handledare som hjälper till i processen.

Kontakt: Ingrid Lundström, ingrid.lundstrom@efs.nu 073–83 30 887

 

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka är en kyrka för, tillsammans med och mitt ibland människor på ett sätt som är relevant för dem. Den växer fram genom lyssnande bön, bygger på relationer och inbjuder till tro och efterföljelse. Den har potential att bli en egen gudstjänstfirande gemenskap.

 

Nya sätt att vara kyrka är den svenska översättningen på Fresh Expressions of Church. Sedan början på tvåtusentalet har Fresh Expressions of Church medverkat till utvecklingen av en mer missionsformad och kulturellt anpassat kyrka i Storbritannien och andra länder.

 

För kontaktuppgifter, information och svenska exempel se www.nyasattattvarakyrka.se