Kallelse till EFS årsmöte 2017

Härmed kallas till årsmöte måndag den 5 juni, EFS årskonferens hålls i Alingsås den 3-6 juni 2017. Enligt EFS stadgar ska motioner till årsmötet inges till EFS styrelse senast fyra månader före årsmötet.

Gäller motion stadgeändring ska den inges senast sex månader före årsmötet.

Styrelsen ska avge yttrande över varje motion.

Rätt att väcka motion tillkommer:

* Revisorerna

* Ansluten EFS-förening eller EFS-grupp

* Direkt medlem i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp

* Enskild medlem i EFS riks- eller distriktsorganisation.

Motion adresseras till: EFS styrelse, EFS, Box 23001, 750 23 UPPSALA