Motioner till EFS årsmöte den 15–19 maj

EFS årskonferens med årsmöte 2023 hålls i Umeå den 19–21 maj.

Motion lämnas fyra månader före årsmötet till EFS styrelse senast den 15 januari 2023. Styrelsens yttrande ska göras tillgängligt senast fyra veckor före årsmötet i EFS huvudorgan.

Motion rörande stadgeändring lämnas 6 månader före årsmötet till EFS styrelse senast 15 november 2022.  Styrelsens yttrande ska finnas tillgängligt senast tre månader före EFS årsmöte i EFS huvudorgan.

Rätt att väcka motion tillkommer:

  • Revisorerna
  • Ansluten EFS-förening eller EFS-grupp
  • Varje medlem i EFS

Formerna för medlemskap i EFS är:

3.2.1 Fysisk person med medlemskap i ansluten EFS-förening, EFS-grupp eller annan förening enligt § 3.1.1, som är inrapporterad till EFS.

3.2.2 Fysisk persons enskilda medlemskap i EFS riks- eller distriktsorganisation.

EFS stadgar finns på www.efs.nu

Motion ska vara inlämnad till:

EFS styrelse, EFS kansli, Box 23001, 750 23 Uppsala

e-post: margareta.forsberg@efs.nu