Sök stipendium från Ynglingaföreningen 2024

Stiftelsen Stockholms Kristliga Ynglingaförenings stipendiefond inbjuder behöriga personer att söka stipendier.

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendier ekonomiskt stödja dem som  genom fortbildning – efter fullföljd grundutbildning – vill förkovra sig för fortsatt tjänst i kristen verksamhet – inom eller utom landet – eller dem  som önskar bedriva vetenskaplig forskning som berör kristen verksamhet.  Med vetenskaplig forskning avses sådan som bedrivs efter avlagd licentiat eller doktorsexamen. Med grundutbildning avses fullföljda studier vid teologiskt seminarium, högskola eller motsvarande. Stipendiefondens styrelse kan medge dispens från denna regel.

Stiftelsen vänder sig till personer som är medlemmar av och verksamma  inom EFS och Equmenia. Sökande bör ha genomgått utbildning till  pastor, missionär, diakon, kyrkomusiker eller genomgått annan för arbets uppgifterna relevant utbildning.

Ansökan skall ingivas  på särskilt formulär som  tillhandahålls av stiftelsen  och vara stiftelsen tillhanda  senast den 15 februari 2024.

Ansökan skall avse studier under  läsåret 2024–2025. Sökande erhåller  besked om stiftelsens beslut senast i  maj månad. Stipendiaterna förväntas efter  fullföljd fortbildning inlämna en  kortfattad redogörelse för hur de  kunnat tillgodogöra sig stipendiet  samt bifoga eventuell uppsats eller  avhandling. För att kunna söka nytt  stipendium måste tidigare erhållna  stipendier först avrapporteras.

Ansökan sänds till: 

SKY:s stipendiefond
c/o Marianne Feldt
Römossevägen 23
146 31 Tullinge

För mer information, kontakta:

Tel 0708–89 08 99
me.feldt@gmail.com
www.skysf.se