Ynglingaföreningen inbjuder till att söka stipendier

Är du utbildad präst inom EFS eller Equmeniakyrkan och vill få stöd i din tjänst? Ansök då till Ynglingaföreningens stipendiefond.

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendier ekonomiskt stödja dem som genom fortbildning – efter fullföljd grundutbildning – vill förkovra sig för fortsatt tjänst i kristen verksamhet – inom eller utom landet – eller dem som önskar bedriva vetenskaplig forskning som berör kristen verksamhet. Med vetenskaplig forskning avses sådan som bedrivs efter avlagd licentiat- eller doktorsexamen. Med grundutbildning avses fullfölja studier vid teologiskt seminarium, högskola eller motsvarande. Stipendiekommittén kan medge dispens från denna regel.

Stiftelsen vänder sig till personer som är medlemmar av och verksamma inom EFS och Equmenia . Sökande bör ha genomgått utbildning till pastor, missionär, diakon, kyrkomusiker eller genomgått annan för arbetsuppgifterna relevant utbildning.

Ansökan skall ingivas på särskilt formulär som tillhandahålls av stiftelsen och vara stiftelsen tillhanda senast den 15 februari 2020.

Ansökan sänds till SKY:s stipendiefond, c / o Marianne Feldt, Römossevägen 23, 146 31 TULLINGE. Telefon: 0708-890899. Mejl: me.feldt@gmail.com.

Läs mer på www.skysf.se